На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта „Еksplozivi Rudex“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта Погона за производњу патронираних емулзионих експлозива, емулзионих матрица, тешког АНФО-а и АНФО експлозива и Руднел система, на катастарским парцелама број 467, 469 и 473 КО Бољевац, и катастарским парцелама број 10460 и 10491 КО Валакоње, општина Бољевац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.