На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта „Екотане“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта постројења за складиштење опасног отпада и процес солидификације и инертизације зауљених материја и обраде зауљених вода на кат.парцели број 523 КО Уб.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана.