На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

                                                    О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта „Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта изградње нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду, на катастарским парцелама број 919/3, 918/3, 917/1, 917/2, 916/1, 916/2, 2692/5, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/4, 16/4, 16/5, 8/1, 8/2, 9/1 i 10/3, sve u KO Винча, Град Београд – ГО Гроцка (Целина K2) и 424/1, 424/2, 497/1, 497/2, 499/1, 499/2, 494/1, 494/2, 494/3, 420/1, 420/2, 423/1, 423/2, 495/1, 495/2, 495/3, 495/4, 655/1, 655/4, 654/1, 654/2, 654/3, 420/5, 422/3, 422/4, 496/1, 496/2, 2676/1, 2668/2, 401/3, 401/4, 400/1, 400/3, 2666/6, 2666/7, 2668/7, 2668/8, 2676/5, 2676/6, 498/1, 498/2, 499/3, 654/4, 654/6, 654/7, 654/8, 655/5 i 655/6 све у KO Винча, Град Београд – ГО Гроцка (Целина  K3).

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту,  и достави своје мишљење у року од 15 дана