Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“, na katastarskim parcelama broj:  989/1, 987/2, 988, 968/1, 969/3, 969/4, 2693/1, 992/2, 967/2, 966/1, 967/1, 992/1, 990/3, 991/3, 990/1, 991/6, 991/2, 991/1, 1005/1, 994/1, 995/3, 996/10, 1015/3, 1014/3, 1013/4, 1013/10, 1005/3, 1013/8, 1013/6, 990/4, 990/5, 1008/8 i delovima katastarskih parcela: 1008/3, 2693/5, 989/2, 965/1, 1108/3, 979/1, 2693/4, 966/2 i 993 KO Vinča, na teritoriji opštine Grocka, Grad Beograd.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi Republike Srbije, putem ovog organa, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.