На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 2, Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину,за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже – изградња фекалне канализације у Паштровићевој улици на грађевинскoj парцели “С24” са катастарским парцелама: 10623/1,10623/4, 10006/8,11593/6 све КО Чукарица, на грађевинскoj парцели“С23” са катастарским парцелама: 30078, 11595/9, 11595/19 све КО Чукарица, на грађевинскoj парцели “С-4” са катастарским парцелама: 11595/10 КО Чукарица, на грађевинскoj парцели “РЕТ” са катастарским парцелама: 10006/15, 11593/10 КО Чукарица, на грађевинскoj парцели “ВП-1” са катастарским парцелама: 10006/16, 10604/2, 10006/17, 10006/2 КО Чукарица, потребнe за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер – Фаза II, Целина I, градске општине Чукарица и Савски венац (”Сл. Лист града Београда”, бр. 96/2016), Планом детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер – Фаза II, Целина II, градске општине Чукарица и Савски венац (”Сл. Лист града Београда”, бр. 53/14) и Изменом и допуном Плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до панчевачког моста („Сл. лист града Београда“, бр. 39/11)., заведен  под бројем 353-02-02524/2019-03,носиоца пројекта Град Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу, Београда ЈП.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на  службеном сајту Mинистарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.