На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат Апарт хотела са комерцијалним садржајима спратности 2ПО+П+2+3ПК на ГП1 (формирана од делова: к.п. 4/75, 4/74 и 4/89) К.О. Копаоник, носиоца пројекта, „MK MOUNTAIN RESORT“ д.о.о., Просторије хотела Гранд, Копаоник, заведен под бројем 353-02-01617/2020-03 од 18.08.2020.године.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа, у року од 10 дана од дана објављивања огласа