На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за изградњу моста преко Себечевске реке на км 6+700,00 државног пута IIА реда бр. 203 (ранији Р-118а) Нови Пазар-Тутин, деоница Пазариште-Тутин, на кп бр. 3673, 3708, 3681 и 1441/2 КО Себечево, општина Нови Пазар, потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом детаљне регулације за реконструкцију пута Нови Пазар Тутин IIА реда бр. 203 за деоницу на територији града Новог Пазара, заведен  под бројем 353-02-02024/2019-03., носиоца пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства. Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.