На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције Терминала 2 – дела објекта на првом спрату, за потребе ”Dufry duty free shop-a” (Main shop-a и ресторана ”Kapital”), на делу к.п.бр. 5255, КО Сурчин, у оквиру комплекса Аеродрома ”Никола Тесла”, на територији градске општине Сурчин, на подручју града Београда, дана 06.03.2020. године, на захтев носиоца пројекта, предузећа ”Dufry” d.o.o, Београд 59, Аеродром Сурчин, а које је заведено под бројем 353-02-306/2020-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428,  као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања оглас