На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 – надвожњак код Колара, деоница Смедерево (Колари) – петља Колари на km 4+669,83 до km 4+717,65 на КП број 1991/1, 2159  и 2169 КО Суводол, општина Смедерево, заведен под бројем 353-02-00283/2020-03 од 07.02.2020. године.

          Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.