На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције друмског моста преко реке Ибар – Мехов Крш на km 294+800 државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Нови Пазар – Рибариће – државна граница са Црном Гором, на к.п. бр. 1935 КО Добриња и к.п. бр. 3466/1 и 3462 КО Драга, СО Тутин, у складу са Просторним планом општине Тутин (”Сл. лист општине Тутин”, бр. 08/18), заведен под бројем 353-02-361/2019-03.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Србије на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.