На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела постојећег објекта магацина П.А. хемикалија и органских растварача у амбијентално складиште и складиште са контролисаним условима чувања, на делу к.п. 6916/1 К.О. Шабац, на територији града  Шапца. заведен под бројем 353-02-01207/2019-03 од 05.06.2019.године, носиоца пројекта, ХЕМОФАРМ АД  ВРШАЦ-ОГРАНАК ПОГОН  ШАБАЦ из Шапца, Хајдук Вељкова бб.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.