Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcija partera Savskog keja uz Karađorđevu ulicu, na potezu od Brankovog mosta do kraja Beton hale, na katastarskim parcelama br. 22/6, 22/8, 22/29, 22/30, 22/31, 69/1, 69/4, 69/5, 69/7, 69/8, 70/2, 70/3, 1946, 2007/1, 2007/2, 2007/3 i 2007/4 KO Stari grad, GO Stari grad, područje Grada Beograda, zaveden pod brojem 353-02-2093/2019-03.

Uvid u doneto Rešenje o potrebi predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi Srbije na Rešenje o potrebi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.