На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње саобраћајног прикључка у индустријској зони „Западна Морава“ на km 46+945 на државни пут IБ реда бр.23, деоница ид 02306: Стопања (ид чвора 2305)- Трстеник (ид чвор 2306) на на КП бр. 5416/1, 4587/1, 5369/1 и 4607/1, КО Трстеник, Општина Трстеник, заведен под бројем 353-02-01606/2020-03 од 17.08.2020.  године.

          Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канецеларија 424, као и на службеном сајту Министарства року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.