На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње кабловске канализације „Дигитални коридор“ аутопута Е-761, Појате-Прељина, деоница Појате-Крушевац од km 0-229.75 до km 27+600.00 на КП у КО Појате, КО Ћичевац, КО Лучина, КО  Мрзеница, КО Град Сталаћ и КО Сталаћ на територији оптине Ћићевац, на КП у КО Варварин село, КО Бошњане и КО Маскаре на територији општине Варварин, КП у КО Шанац, КО Макрешане, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук, КО Кукљин и КО Пепељевац на територији града Крушевца, заведен под бројем 353-02-01355/2020-03 од 10.07.2020. године.

          Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канецеларија 424, као и на службеном сајту Министарства року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.