На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта фазне изградње кабловске канализације „Дигитални коридор“ аутопута Е-761, Појате-Прељина, деоница Адрани – Прељина од km 79+000,00 до km 109+663,80, Сектор 8: Адрани – Мрчајевци од km 79+000.00 до 97+000,00 и Сектор 9: Мрчајевци – Прељина од km 97+00.00 до km 109+663.80 у Општини Чачак, КО Катрга, Мршинци, Мрчајевци, Кукићи, Доња Горевница, Мојсиње, Станчићи, Балуга, Љубићска, Коњевићи, Прељина, Љубић, Ракова и Општина Краљево, КО Грдица, Адрани, Поповићи, Милочај, Цветке, Мрсаћ и Обрва,  заведен под бројем 353-02-01311/2020-03 од 06.07.2020. године.

          Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канецеларија 424, као и на службеном сајту Министарства року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.