На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда лоцираног уз леву обалу реке Велике Мораве од km 162+485,17 до km   162+565,17 на К.П. бр. 2616/2, 2616/1, 2562, 2561 и 2559 КО Поточац, на територији општине Параћин, дана 30.07.2019. године, на захтев носиоца пројекта, предузећа Југа коп Параћин д.о.о., улица Милана Ракића бб, Параћин, а које је заведено под бројем 353-02-01097/2019-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428,  као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.