На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из десног уређеног инундационог приобаља реке Велике Мораве са локације Ада на делу КП 7369/1 КО Ћуприја Ван и дела КП 2246/49 КО Остриковац,  на територији Општине Ћуприја, на захтев носиоца пројекта, Занатско трговинске радње „Петко градња“, улица Цетињска 19, Ћуприја, заведен под бројем 353-02-001377/2019-03 од 25.06.2019. године.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428,  као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.