Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta ekloatacije rečnog nanosa sa spruda u koritu reke Ibar na stacionaži od km 10+600 do km 10+950 na KP 621, KO Čibukovac, na teritoriji grada Kraljeva, dana 19.03.2019. godine, na zahtev nosioca projekta, preduzeća ”JKP „Vodovod”, iz Kraljeva, 27. marta broj 2, a koje je zavedeno pod brojem 353-02-00588/2019-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428,  kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Srbije na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.