На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта еклоатације речног наноса са спруда у кориту реке Ибар на стационажи од км 10+600 до км 10+950 на КП 621, КО Чибуковац, на територији града Краљева, дана 19.03.2019. године, на захтев носиоца пројекта, предузећа ”ЈКП „Водовод”, из Краљева, 27. марта број 2, а које је заведено под бројем 353-02-00588/2019-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428,  као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.