На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

  Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Идејног пројекта за постављање заштите од буке са државног пута IA реда број А1 деонице кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, KП 6654/1, KО Нови Београд, Београд , заведен  под бројем 353-02-01703/2019-03,носиоца пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од  11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.