CTCNKlimatski tehnološki centar i mreža (Climate Technology Centre & Network – CTCN) je pokrenut 2014. godine, kao operativno telo u okviru Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime (United National Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) i finansijski mehanizam za pomoć nedovoljno razvijenim zemljama radi smanjenja emisije CO2 i ublažavanja klimatskih promena primenom modernih tehnologija. Ovaj mehanizam je formiran uz pomoć Organizacije Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (United Nations Environment Programme – UNEP), u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) i 11 međunarodnih stručnih organizacija.

Misija CTCN-a je da podstakne tehnološku saradnju i unapredi razvoj i transfer modernih tehnologija u zemljama u razvoju. CTCN obezbeđuje tehničku pomoć manjeg obima isključivo na zahtev samih zemalja u razvoju, u skladu sa njihovim mogućnostima, uslovima i nacionalnim okolnostima i prioritetima, kako bi podržala identifikaciju njihovih potreba i korišćenje, razvijanje i/ili transfer tehnologija za adaptaciju i ublažavanje klimatskih promena. Ovu pomoć CTCN pruža preko mreže stručnjaka iz akademske zajednice, civilnog društva, finansijskog i privatnog sektora širom sveta, kroz tehničku i stručnu podršku u vidu pružanja saveta, predloga tehnoloških rešenja i izgradnje kapaciteta.

Ovaj konzorcijum i mreže koja danas obuhvata skoro 100 stručnih organizacija širom sveta realizuju tehničku pomoć u kratkom vremenskom periodu (do godinu dana) izradom visokokvalitetne ekspertize. Podrška koju pruža CTCN kroz angažovanje stručnjaka iz konzorcijuma/mreže može biti u vrednosti do 50.000 američkih dolara za projekat sa brzim odgovorom partnera iz konzorcijuma, ili od 50.000 do 250.000 američkih dolara za projekat koji se realizuje uz tendersku proceduru izbora partnera iz članova mreže. CTCN omogućava podršku u vidu:

  • Tehničkih procena, uključujući tehničku ekspertizu i preporuke u vezi sa specifičnim tehnološkim potrebama, identifikacije tehnologija, tehnoloških barijera, efikasnosti tehnologije, kao i pilot primenu i široku primenu tehnologija;
  • Tehničke pomoći u pripremi planskih dokumenata, uključujući strategije i akcione planove, zakonsku regulativu i dr.;
  • Obuka;
  • Pripreme alata i metodologija;
  • Izrade Planova implementacije.

Proces prijave za tehničku pomoć

Prijava za pomoć u okviru CTCN vrši se preko nacionalne kontakt osobe (National Designated Entity – NDE).  Nacionalna kontakt osoba koordiniše pripremu zahteva za tehničku pomoć CTCN-u i vrši nadzor nad implementacijom. Kontakt osoba je član Klimatske tehnološke mreže i kao takva osigurava visok kvalitet tehničke pomoći koju pruža CTCN. Korisnici pomoći mogu biti državni organi i organizacije, javna ili privatna preduzeća, naučnoistraživačke ili obrazovne ustanove, nevladine organizacije itd. Potencijalni korisnici pripremljenzahtev za realizaciju projekta u okviru CTCN-a, prosleđuju nacionalnoj kontakt osobi na odobrenje i zvanično podnošenje CTCN-u. Zahtev koji se podnosi mora zadovoljiti sledeće kriterijume:

  1. izražava jasnu i pozitivnu korist u procesu ublažavanja klimatskih promena ili adaptaciji na negativne efekte klimatskih promena,
  2. u skladu je sa nacionalnim strategijama i planovima (razvojnim i sektorskim planovima, planovima adaptacije i odgovarajućih aktivnosti za ublažavanje itd.),
  3. doprinosi jačanju nacionalnih i lokalnih kapaciteta, i
  4. definiše uspostavljene procese za praćenje i evaluaciju pružene pomoći.

Proces prijave je jednostavan i vrši se popunjavanjem obrasca zahteva (Request Submission Form), koji se zatim razmatra i po potrebi revidira, nakon čega sledi proces pretvaranja zahteva u akcioni plan, identifikacija strateških prepreka/izazova, projektnog zadatka i procena budžeta kao i definisanje zajedničkog vlasništva.

Prijave slati nacionalnoj kontakt osobi dr Vladici Božiću, u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na sledeću adresu: vladica.bozic[at]nulleko.minpolj.gov.rs, tel: 011 / 2600 433. Više informacija o Klimatskom tehnološkom centru i mreži (Climate Technology Centre & Network – CTCN) možete naći na sajtu http://ctcn.org