Pravni osnov za donošenje Programa zaštite prirode Republike Srbije za period 2020-2022. godine sadržan je u članu 38. stav 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj. 30/2018). i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon).

Predlog programa zaštite prirode pripremljen je u skladu sa novim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj. 30/2018).Predlog programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2020. do 2022. godine izrađen je na osnovu revizije Predloga strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025. godine u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) a na osnovu mišljenja Republičkog sekretarijata za javne politike broj: 351-01-00001/2018-02 od 9. 11. 2019. godine.

U periodu pre donošenja Zakona o planskom sistemu Republike Srbije izrađen je Predlog strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025. godine u skladu sa članom 112. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispravka, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) a na osnovu Izveštaja o stanju prirode koji podnosi nadležni Zavod za zaštitu prirode Srbije, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode.

Predlog strategije zaštite prirode je pripremljen u okviru projekta „Planiranje očuvanja biološke raznovrsnosti na nacionalnom nivou kao podrška implementaciji Strateškog plana UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011. do 2020. godine u Republici Srbiji“, koji je finansiran od strane Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) u saradnji sa UNDP kao implementacionom agencijom.

Radna grupa za izradu Predloga programa zaštite prirode Republike Srbije osnovana je Rešenjem Broj: 119-01-81/19-01 od 28. 05. 2019. godine sa zadatkom da revidira Predlog strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025. godine u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, Strateškim planom UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011-2020. godine, Aiči ciljevima zaštite biodiverziteta i odlukama donesenim na redovnim zasedanjima Konferencija članica ove konvencije i drugim potvrđenim međunarodnim ugovorima za zaštitu prirode, očuvanje biološke raznovrsnosti i klimatske promene uključujući dostavljanje relevantnih infromacija iz nadležnosti institucija i organizacija iz kojih su imenovani članovi radne grupe

Članovi Radne grupe bili su predstavnici relevantnih institucija pre svega ministarstava nadležnih za poslove zaštite životne sredine, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prosvete, nauke, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkog sekretarijata za javne politike, Agencije za zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, stručnih organizacija za zaštitu prirode, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode kao i predstavnici civilnog društva.

Program zaštite prirode je jedan od osnovnih strateških dokumenata zaštite prirode kojim se utvrđuju dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode, uključujući očuvanje biodiverziteta, predela i geonasleđa kao i održivo korišćenje komponenata biodiverziteta u saradnji sa relevantnim sektorima na svim nivoima vlasti.

Dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode utvrđuju se na osnovu stanja biološke i geološke raznovrsnosti i raznovrsnosti predela. Opšti i posebni ciljevi su jasno određeni, merljivi, prihvatljivi, realni i vremenski određeni u Akcionom planu za sprovođenje Programa zaštite prirode koji čini njen sastavni deo.

S obzirom da je Predlog programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2020. do 2022. godine izrađen na osnovu revizije Predloga strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025. godine u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, na Predlog strategije zaštite prirode Republike Srbije izvršen je javni uvid u periodu od 14 – 24. 11. 2016. godine u cilju pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti, nakon čega je izvršeno usaglašavanje sa dostavljenim komentarima u skladu sa zakonom i sastavni su deo Predloga programa zaštite prirode