Министарство заштите животне средине покренуло је поступак израде четвртог националног Извештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције („Службени гласник РС”, брoј 38/09).

Предлог четвртог националног Извештаја о спровођењу Архуске конвенције („Извештај”) сачинили су представници Министарства заштите животне средине у сарадњи са представницима надлежних министарстава и других органа и организација. Током израде Извештаја затражена су мишљења од свих релевантних државних и других органа у Републици Србији (РС) на републичком, покрајинском, градском нивоу (Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац). Такође, затражена су мишљења надлежних стручних организација, агенција, завода, итд. који се баве питањима од значаја за спровођење Архуске конвенције као и Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС, Мисија у Републици Србији). Већи део надлежних органа и организација доставио је своја мишљења у писaној форми или путем маила. Велики број удружења је доставило прилоге за Извештај.

Текст Предлога четвртог националног извештаја о спровођењу Архуске конвенције може се преузети овде.

Моле се сви заинтересовани субјекти (органи јавне власти, удружења грађана, јавност, предузећа, друга домаћа и страна правна лица и предузетници, научне и стручне организације и друге јавне службе) да примедбе, предлоге и коментаре на текст Предлога извештаја, пошаљу до 20. октобра 2020. године на е-маил адресу: tina.janjatovic[at]nullekologija.gov.rs или пошаљу на адресу Министарство заштите животне средине, Омладинских бригада бр. 1, СИВ 3, 11070 Нови Београд.

Сви предлози и информације који до поменутог датума буду послати биће узети у разматрање од стране представника Министарства заштите животне средине.