Statistički podaci koji se nalaze na ovoj stranici bazirani su na informacijama sadržanim u sveobuhvatnoj elektronskoj bazi podataka Registra hemikalija.

slika1Grafik 1.1. Prikaz broja kompanija koje stavljaju hemikalije u promet u RS (period od 2010. do 2016. godine)
slika2Grafik 1.2. Prikaz broja hemikalija koje su stavljene u promet u RS (period od 2010. do 2016. godine)

SUPSTANCE KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST

Na listi supstanci koje izazivaju zabrinutost („Službeni glasnik RS“ br. 94/13 i 101/16) nalazi se 31 supstanca. Na  tržištu Republike Srbije, na osnovu do sada obrađenih podataka, identifikovana je 21 supstanca.

umesto-fascikle-2  Supstance koje izazivaju zabrinutost na teritoriji Republike Srbije ( period od 2012. do 2014.* godine)
umesto-fascikle-2 Načini korišćenja i raspodela količina identifikovanih suptstanci koje izazivaju zabrinutost

S obzirom na širok dijapazon identifikovanih količina supstanci koje izazivaju zabrinutost, na graficima su prikazane logaritamske vrednosti količina stavljenih u promet u periodu od 2012. do 2014.* godine.

slika3Grafik 2.2. Logaritamske vrednosti količina stavljenih u promet za ftalate
slika4
Grafik 2.3. Logaritamske vrednosti količina stavljenih u promet za jedinjenja hroma
slika5Grafik 2.4. Logaritamske vrednosti količina stavljenih u promet za ostale supstance koje izazivaju zabrinutost

Pregled količina hemikalija stavljenih u promet

Godišnje se na tržište Republike Srbije stavi u promet oko 30.000 hemikalija. Na osnovu obrađenih podataka, količina proizvedenih hemikalija je veća od količine uvezenih hemikalija na godišnjem nivou, osim za 2015. godinu u kojoj je bila veća količina uvezenih hemikalija.

Na graficima su prikazani odnosi proizvedenih i uvezenih hemikalija po godinama.

slika6Grafik 3.1. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene u promet u RS (2016.* godina)
slika7Grafik 3.2. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene u promet u RS (2015.* godina)
slika8Grafik 3.3. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene u promet u RS (2014.* godina)
slika9Grafik 3.4. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene u promet u RS (2013.* godina)
slika10Grafik 3.5. Prikaz količina hemikalija (izraženih u procentima) koje su stavljene u promet u RS (2012. godina)

Pregled broja hemikalija prema podacima o opasnosti

 Na osnovu podataka o obeležavanju hemikalija, urađeni su grafici koji prikazuju zastupljenost opasnih hemikalija u odnosu na hemikalije koje nisu obeležene kao opasne. Dodatno, na graficima je prikazan međusoban odnos procentulanih vrednosti svake od klasa opasnosti. S obzirom da su od 2012. do 2015. godine bila u primeni dva propisa kojima se uređuje klasfikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, prilikom izrade grafika uzeti su u obzir podaci koji su dostvaljeni u skladu sa oba propisa.

slika11Grafik 4.1. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija, u skladu sa CLP/GHS Pravilnikom (2016.* godina)
slika12Grafik 4.2. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija, u skladu sa CLP/GHS Pravilnikom (2015.* godina)
slika13Grafik 4.3. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija, u skladu sa CLP/GHS Pravilnikom (2014.* godina)
slika14Grafik 4.4. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija, u skladu sa CLP/GHS Pravilnikom (2013.* godina)
slika15Grafik 4.5. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija, u skladu sa CLP/GHS Pravilnikom (2012. godina)
slika16Grafik 4.6. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija, u skladu sa DSD/DPD Pravilnikom (2014.* godina)
slika17Grafik 4.7. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija, u skladu sa DSD/DPD Pravilnikom (2013.* godina)
slika18Grafik 4.8. Prikaz podataka o opasnosti hemikalija, u skladu sa DSD/DPD Pravilnikom (2012. godina)

Dodatni statistički izveštaji dati su u nastavku

umesto-fascikle-2 Pregled načina korišćenja hemikalija
umesto-fascikle-2  Pregled oblasti industrije u kojima se hemikalije koriste
umesto-fascikle-2  Pregled korišćenja hemikalija u prerađivačkoj industriji