Статистички подаци који се налазе на овој страници базирани су на информацијама садржаним у свеобухватној електронској бази података Регистра хемикалија.

slika1График 1.1. Приказ броја компанија које стављају хемикалије у промет у РС (период од 2010. до 2016. године)
slika2График 1.2. Приказ броја хемикалија које су стављене у промет у РС (период од 2010. до 2016. године)

СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ ЗАБРИНУТОСТ

На листи супстанци које изазивају забринутост („Службени гласник РС“ бр. 94/13 и 101/16) налази се 31 супстанца. На  тржишту Републике Србије, на основу до сада обрађених података, идентификована је 21 супстанца.

umesto-fascikle-2  Супстанце које изазивају забринутост на територији Републике Србије ( период од 2012. до 2014.* године)
umesto-fascikle-2 Начини коришћења и расподела количина идентификованих суптстанци које изазивају забринутост

С обзиром на широк дијапазон идентификованих количина супстанци које изазивају забринутост, на графицима су приказане логаритамске вредности количина стављених у промет у периоду од 2012. до 2014.* године.

slika3График 2.2. Логаритамске вредности количина стављених у промет за фталате
slika4
График 2.3. Логаритамске вредности количина стављених у промет за једињења хрома
slika5График 2.4. Логаритамске вредности количина стављених у промет за остале супстанце које изазивају забринутост

Преглед количина хемикалија стављених у промет

Годишње се на тржиште Републике Србије стави у промет око 30.000 хемикалија. На основу обрађених података, количина произведених хемикалија је већа од количине увезених хемикалија на годишњем нивоу, осим за 2015. годину у којој је била већа количина увезених хемикалија.

На графицима су приказани односи произведених и увезених хемикалија по годинама.

slika6График 3.1. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене у промет у РС (2016.* година)
slika7График 3.2. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене у промет у РС (2015.* година)
slika8График 3.3. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене у промет у РС (2014.* година)
slika9График 3.4. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене у промет у РС (2013.* година)
slika10График 3.5. Приказ количина хемикалија (изражених у процентима) које су стављене у промет у РС (2012. година)

Преглед броја хемикалија према подацима о опасности

 На основу података о обележавању хемикалија, урађени су графици који приказују заступљеност опасних хемикалија у односу на хемикалије које нису обележене као опасне. Додатно, на графицима је приказан међусобан однос процентуланих вредности сваке од класа опасности. С обзиром да су од 2012. до 2015. године била у примени два прописа којима се уређује класфикација, паковање и обележавање хемикалија, приликом израде графика узети су у обзир подаци који су достваљени у складу са оба прописа.

slika11График 4.1. Приказ података о опасности хемикалија, у складу са CLP/GHS Правилником (2016.* година)
slika12График 4.2. Приказ података о опасности хемикалија, у складу са CLP/GHS Правилником (2015.* година)
slika13График 4.3. Приказ података о опасности хемикалија, у складу са CLP/GHS Правилником (2014.* година)
slika14График 4.4. Приказ података о опасности хемикалија, у складу са CLP/GHS Правилником (2013.* година)
slika15График 4.5. Приказ података о опасности хемикалија, у складу са CLP/GHS Правилником (2012. година)
slika16График 4.6. Приказ података о опасности хемикалија, у складу са DSD/DPD Правилником (2014.* година)
slika17График 4.7. Приказ података о опасности хемикалија, у складу са DSD/DPD Правилником (2013.* година)
slika18График 4.8. Приказ података о опасности хемикалија, у складу са DSD/DPD Правилником (2012. година)

Додатни статистички извештаји дати су у наставку

umesto-fascikle-2 Преглед начина коришћења хемикалија
umesto-fascikle-2  Преглед области индустрије у којима се хемикалије користе
umesto-fascikle-2  Преглед коришћења хемикалија у прерађивачкој индустрији