Dozvolama za obavljanje delatnosti prometa kao i korišćenja naročito opasnih hemikalija postiže se kontrolisana distribucija određenih opasnih hemikalija. Na taj način sprečava se da naročito opasne hemikalije budu dostupne licima koja ih mogu koristiti u nedozvoljene svrhe i time narušiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Takođe, kontrolisana distribucija omogućuje uvid u tok naročito opasnih hemikalija kroz ceo lanac snabdevanja.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija podnosilac zahteva dostavlja dokaz da je obezbedio adekvatno skladište i da su utvrđene preventivne mere za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija, kao i način sprovođenja interne kontrole bezbednosnih procedura i rukovanja naročito opasnim hemikalijama.

Dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija izdaje se proizvođaču, uvozniku, daljem korisniku i distributeru samo radi obavljanja delatnosti prometa, a ne izdaje se za korišćenje naročito opasne hemikalije u industrijske ili profesionalne svrhe. Ova dozvola nije dozvola za pojedinačni uvoz hemikalije, odnosno ona se ne zahteva prilikom uvoza naročito opasne hemikalije.

Prema Zakonu o hemikalijama, koja se hemikalija smatra naročito opasnom i za koju se izdaju dozvole za delatnost prometa, odnosno za korišćenje naročito opasnih hemikalija?

Naročito opasne hemikalije za koje se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti prometa odnosno korišćenja, jesu hemikalije koje su klasifikovane u najmanje jednu od klasa i kategorija opasnosti koje su date u  Tabeli Pravilnika o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija .

U Tabeli su date klase i kategorije opasnosti  u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalije i određenog proizvoda.

Za koje hemikalije nije potrebno posedovati dozvolu?

Naročito opasne hemikalije za koje nije potrebna dozvola za obavljanje delatnosti prometa, odnosno korišćenja su:

 • hromati i katran uglja;
 • hemikalije koje se koriste u metalurgiji kao agensi za lemljenje, zavarivanje i elektroplatiniranje;
 • boje za slikanje u obliku paste;
 • eksplozivi;
 • motorna goriva, kao i tečni naftni gas i ulje za loženje;
 • sredstva za zaštitu bilja;
 • biocidni proizvodi;
 • natrijum hidroksid i smeše koje ga sadrže u koncentraciji jednakoj ili većoj od specifične granične koncentracije za klasifikaciju u klasu opasnosti: „Korozivno oštećenje kože, kategorija 1A ili 1B, H314”, navedene u propisu kojim se utvrđuje spisak klasifikovanih supstanci, na osnovu koje se ova smeša klasifikuje u navedenu klasu opasnosti, koja isključivo potiče od ovog sastojka ili kalijum hidroksida;
 • kalijum hidroksid i smeše koje ga sadrže u koncentraciji jednakoj ili većoj od specifične granične koncentracije za klasifikaciju u klasu opasnosti: „Korozivno oštećenje kože, kategorija 1A ili 1B, H314”, navedene u propisu kojim se utvrđuje spisak klasifikovanih supstanci, na osnovu koje se ova smeša klasifikuje u navedenu klasu opasnosti, na osnovu koje se ova smeša klasifikuje u navedenu klasu opasnosti, koja isključivo potiče od ovog sastojka ili natrijum hidroksida;
 • hemikalije koje se isključivo koriste u industrijske ili profesionalne svrhe od strane pravnih lica odnosno preduzetnika i koje se kao takve ne stavljaju u promet.

Dodatno, hemikalije za koje nije potrebna dozvola za korišćenje su hemikalije u obliku smeše koje fizička lica koriste za opštu upotrebu i koje su klasifikovane u klasu i kategoriju opasnosti: Korozivno oštećenje kože, kat. 1A i 1B, H314. Izuzetak se odnosi na smeše koje nisu klasifikovane ni u jednu drugu klasu opasnosti koja je navedena u Tabeli pomenutog pravilnika, pod rednim brojem od 1 do 8.


Kome se izdaju dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija?

Dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija izdaje se uvozniku, proizvođaču supstanci i daljem korisniku (koji proizvodi smešu) radi stavljanja u promet, kao i distributeru naročito opasnih hemikalija koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik.

Napomena: pod daljim korisnikom koji ima obavezu posedovanja dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija, smatraju se pravna lica, odnosno preduzetnici koji hemikalije koriste za proizvodnju naročito opasnih hemikalija (smeša) koje stavljaju na tržište.

Međutim ukoliko dalji korisnik naročito opasnu hemikaliju koristi za proizvodnju proizvoda (automobili, tepisi, itd.), tada on nema obavezu posedovanja dozvole za delatnost prometa naročito opasnih hemikalija.


Kome se ne izdaje dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija?

 • pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji koriste naročito opasne hemikalije u industrijske ili profesionalne svrhe;
 • naučno istraživačkim organizacijama;
 • licima koja obavljaju kulturnu delatnost;
 • organima državne uprave, javnim agencijama i organima jedinica lokalne samouprave kojima su te hemikalije potrebne za obavljanje poslova;
 • pravnim i fizičkim licima koja imaju dozvolu za proizvodnju i promet lekova.

Kome se podnosi zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija?

 • Ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija podnose uvoznik, proizvođač (proizvođač supstance) odnosno dalji korisnik (proizvođač smeše).
 • Nadležnom organu jedinice lokalne samouprave zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija podnose distributeri koji nisu uvoznici, proizvođači odnosno dalji korisnici.

Propisana dokumentacija za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija?

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa koji sadrži:

 1. opšte podatke o podnosiocu zahteva (naziv, adresu, broj telefona, e-mail, PIB, ime odgovornog lica, a gde je propisana obaveza i ime savetnika za hemikalije);
 2. datum i broj prethodno izdate dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija, ako je dozvola ranije izdata;
 3. podatak da delatnost prometa obavlja kao: proizvođač, uvoznik, dalji korisnik i distributer;
 4. spisak naročito opasnih hemikalija koje podnosilac zahteva namerava da stavi u promet;
 5. svrha za koju se dozvola traži.

Propisana dokumentacija pored zahteva:

 1. opis preduzetih preventivnih mera za bezbedno čuvanje i skladištenje;
 2. dokaz o obezbeđenom skladištu (fotokopija vlasničkog lista skladišnog prostora ili fotokopija ugovora o zakupu skladišnog prostora na period od najmanje godinu dana);

Napomena: Ukoliko podnosilac zahteva poseduje u svom vlasništvu skladište, potrebno je da uz zahtev dostavi i informaciju o broju katastarske parcele i katastarskoj opštini na kojoj se skladište nalazi kako bi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izvršilo uvid i pribavilo vlasnički list skladišnog prostora iz službene evidencije drugog nadležnog državnog organa u skladu sa članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), osim ukoliko podnosilac zahteva izričito izjavi da će sam pribaviti  vlasnički list i dostaviti ga Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

 iii.    dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija.

Zahtev se podnosi na Obrascu 1. – Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija.

Kome se izdaju dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija?

Dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija izdaje se fizičkom licu koje ih koristi u umetničke, naučne i druge specifične svrhe, ako se umesto tih hemikalija ne mogu koristiti druge alternativne hemikalije.


Kome se podnosi zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija?

 • Jedinici lokalne samouprave zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija podnosi fizičko lice koje naročito opasne hemikalije namerava da koristi u umetničke, naučne i druge specifične svrhe.

Šta se dostavlja prilikom podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za korišćenje naročito opasne hemikalije?

Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje koji sadrži:

 • opšte podatke o podnosiocu zahteva (ime, adresu, broj telefona i e-mail);
 • datum i broj prethodno izdate dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija, ako je dozvola ranije izdata;
 • podatke o identifikaciji naročito opasne hemikalije:
  • za supstance: trgovački i hemijski naziv, identifikacioni broj (Indeks broj ako je supstanca u propisima koji se odnose na Spisak klasifikovanih supstanci, CAS i EC broj supstance, klasu i kategoriju opasnosti, oznaku za obaveštenje o opasnosti i količinu;
  • za smeše: trgovačko ime ili oznaka za smešu, kao i hemijski naziv, sastav smeše sa nominalnim koncentracijama supstanci koji doprinose opasnosti smeše i CAS i EC broj supstance koja doprinosi opasnosti smeše, klasu i kategoriju opasnosti, oznaku za obaveštenje o opasnosti i količinu;
 • svrhu za koju se dozvola traži.

Uz zahtev se dostavlja:

 1. obrazloženje načina čuvanja i korišćenja naročito opasnih hemikalija;
 2. bezbednosni listovi naročito opasnih hemikalija koje podnosilac zahteva namerava da koristi;
 3. izjava da je obezbeđen prostor za čuvanje naročito opasne hemikalije;
 4. izjava u kojoj se obrazlaže zašto se za planirane načine i svrhu korišćenja ne mogu koristiti druge alternativne hemikalije;
 5. dokaz da podnosilac zahteva nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 meseci;
 6. dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

Zahtev se podnosi na Obrascu 2. – Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija.


Ko može da vrši promet naročito opasnih hemikalija?

Imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija može da vrši promet:

 • pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji ih koriste u industrijske ili profesionalne svrhe;
 • distributerima i daljim korisnicima koji proizvode smešu radi stavljanja u promet i poseduju dozvolu za delatnost prometa;
 • fizičkim licima koji imaju dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

Ko ima obavezu vođenja evidencije?

Imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa ima obavezu vođenja evidencije o prometu naročito opasnih hemikalija na način kako je to propisano Pravilnikom o načinu vođenja evidencije o hemikalijama  („Službeni glasnik RS“, broj 31/11) ukoliko naročito opasne hemikalije prodaje ili ustupa pravnim licima koja poseduju dozvolu za obavljanje delatnosti prometa ili pravnim licima koja koriste naročito opasne hemikalije u industrijske ili profesionalne svrhe, a nemaju obavezu posedovanja dozvole. U evidenciji se za dato pravno lice navodi i broj njegove dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija i rok važenja dozvole.

Imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa ima obavezu vođenja evidencije o prometu naročito opasnih hemikalija na način kako je to propisano Pravilnikom o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija ukoliko naročito opasne hemikalije prodaje ili ustupa fizičkim licima koja poseduju dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

Ukoliko imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa prodaje ili ustupa naročito opasnu hemikaliju fizičkim licima, evidencija o prometu se vodi na Obrascu 6. – Evidencija o prometu naročito opasnih hemikalija – fizičko lice.

 • Obrazac broj 1. – Zahtev za izdavanje dozvole za obavaljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija (sa spiskom naročito opasnih hemikalija koje podnosilac zahteva namerava da stavi u promet)
 • Obrazac broj 2. – Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija
 • Obrazac broj 6. – Evidencija o prometu naročito opasne hemikalije (ukoliko imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa prodaje ili ustupa naročito opasnu hemikaliju fizičkim licima koja poseduju dozvolu za korišćenje)
 • Primer popunjenog Obrasca zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija
 • Smernice za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija (za jedinice lokalne samouprave).