Регистар хемикалија је успостављен како би се направио инвентар хемикалија које се налазе у промету у Републици Србији, а у циљу: систематског праћења хемикалија, праћења и минимизације ризика које хемикалије представљају по здравље људи и животну средину, контроле начина коришћења супстанци које изазивају забринутост, спровођења ограничења и забрана производње, стављања у промет и коришћења хемикалија

Које хемикалије се уписују у Регистар хемикалија?

Хемикалије које се производе или увозе на тржиште Републике Србије, без обзира да ли су класификоване као опасне или не, уписују се у Регистар хемикалија. Такође, у Регистар хемикалија уписују се и супстанце које изазивају забринутост и смеше које их садрже (у даљем тексту: SVHC), а које се производе, увозе или даље користе, било за стављање на тржиште Републике Србије или за сопствено коришћење (производња хемикалија, производња производа или сопствене потребе).

Који су изузеци од уписа у Регистар хемикалија?

У Регистар хемикалија се не уписују хемикалије које се на годишњем нивоу стављају у промет у количинама које су испод доње границе прописане Правилником о Регистру хемикалија („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 6/17,117/17 и 7/19), хемикалије које се не могу сврстати ни под један од царинских тарифних бројева датих у Прилогу 1. Правилника о Регистру хемикалија, као ни хемикалије које се у финалном облику стављају у промет као:

 • биоцидни производи;
 • средства за заштиту биља;
 • лекови и медицинска средства која се користе у хуманој и ветеринарској медицини;
 • козметички производи;
 • храна, прехрамбени адитиви и ароме;
 • храна за животиње и адитиви за ту храну.

Напомена: сировине које се користе у производњи горе наведених финалних облика нису изузете од уписа у Регистар хемикалија, осим сировина и адитива који се користе у производњи хране јер се у складу са Законом о безбедности хране дефинишу као храна.

Ко има обавезу достављања података за упис у Регистар хемикалија?

 • Обавезу уписа хемикалија у Регистар хемикалија имају: произвођач, увозник и даљи корисник, тј. правно лице које као прво у ланцу снабдевања ставља хемикалије у промет.

Напомена: под даљим корисником који има обавезу уписа хемикалија у Регистар сматрају се правна лица, односно предузетници који хемикалије користе за производњу смеша које стављају на тржиште.

 • Обавезу уписа SVHC имају произвођач, увозник и даљи корисник тј. правно лице које као прво у ланцу снабдевања ставља хемикалије у промет или користи у сопствене сврхе.

Напомена: под даљим корисником који има обавезу уписа SVHC у Регистар сматрају се:

 1. правна лица, односно предузетници који SVHC користе за производњу смеша које стављају на тржиште и
 2. правна лица, односно предузетници који SVHC купују на домаћем тржишту за сопствено коришћење као нпр. за производњу хемикалија, производњу производа или за сопствене потребе.

Шта се доставља министарству надлежном за заштиту животне средине приликом уписа хемикалија у Регистар хемикалија?

Приликом уписа хемикалија у Регистар хемикалија потребно је доставити:

 • пријаву ради уписа хемикалијe у Регистар хемикалија;
  • опште податке о хемикалији (регистарски број хемикалије, трговачко име хемикалије, број хемикалија у групи хемикалија, царинску тарифну ознаку и количину у којој је хемикалија стављена у промет на годишњем нивоу);
 • порекло хемикалије;
  • начин коришћења хемикалије (категорија коришћења, сектор индустрије, расподела количине хемикалије под тарифним ознакама 28 или 29 за сваку категорију коришћења у %);
  • обележавање хемикалије;
  • састав хемикалије:
   • CAS број, EC број и REACH регистарски број, ако су додељени;
   • хемијски назив за супстанцу или трговачко име за смешу;
   • за састојак класификован као опасан: класификацију према пропису којим се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (CLP/GHS правилник) (класа и категорија опасности, обавештење о опасности);
   • масени удео изражен у процентима;
  • подаци о сурфактанту – када се у Регистар пријављују детергенти, поред прописаних података, уписују се и подаци о сурфактанту (назив и земља произвођача, хемијски назив за супстанцу или трговачко име за смешу и биоразградљивост);
  • број и датум акта којим је одобрено коришћење алтернативног хемијског назива супстанце;
  • садржај испарљивих органских једињења (VOC);
 • безбедносни лист на српском језику, у штампаној односно електронској форми (нарезан на CD), ако је чл. 20. и 21. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) прописано да хемикалија мора да има безбедносни лист.

Напомена:

 1. када се у Регистар хемикалија пријављују хемикалије које нису клaсификoвaнe кao oпaснeу оквиру састава најмање се могу доставити подаци o сваком сaстojку хeмикaлиje кojи je клaсификoвaн кao oпaсaн, a нaлaзи сe у кoличини oд нajмaњe 1% oд мaсe хeмикaлиje кoja ниje у гaсoвитoм стaњу, oднoснo нajмaњe 0,2% oд зaпрeминe хeмикaлиje која је у гaсoвитoм стaњу;
 2. када се у Регистар пријављују пoлимeри, у оквиру састава најмање се могу доставити подаци o врсти пoлимeрa и то: хемијски назив, CAS  и EC број уколико су додељени, пoдaциo сваком сaстojку кojи je клaсификoвaн кao oпaсaн, a нaлaзи сe у кoличини oд нajмaњe 1% oд мaсe пoлимeрa.

Напомена: Прилог 5. правилника – Досије о хемикалији која је већ уписана у Регистар може се доставити када се у Регистар уписује хемикалија којој је већ додељен регистарски број, а за коју су подаци који се односе на: порекло хемикалије, начин коришћења, обележавање, састав хемикалије и садржај испарљивих органских једињењаостали непромењени у односу на податке за упис из претходне године.

Приликом уписа SVHC у Регистар хемикалија потребно је доставити:

 • пријаву ради уписа хемикалијe у Регистар хемикалија (мора бити потписана од стране одговорног лица);
 • Прилог 6. Правилника – Досије о хемикалији за супстанцу која изазива забринутост, односно смешу која садржи ту супстанцу (мора бити потписан и имати печат) који садржи:
  • опште податке о хемикалији (регистарски број хемикалије, трговачко име хемикалије, царинску тарифну ознаку и количину у којој је хемикалија стављена у промет на годишњем нивоу);
  • порекло хемикалије;
  • начин коришћења хемикалије (категорија коришћења, сектор индустрије и количина по категорији коришћења);
  • обележавање хемикалије;
  • састав хемикалије:
   • CAS број, EC број и REACH регистарски број, ако су додељени;
   • хемијски назив за супстанцу или трговачко име за смешу;
   • за састојак класификован као опасан: класификацију према пропису којим се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (CLP/GHS правилник) (класа и категорија опасности, обавештење о опасности);
   • масени удео изражен у процентима;
   • идентификоване супстанце које изазивају забринутост (SVHC)
    • CAS број, EC број и REACH регистарски број, ако су додељени;
    • хемијски назив за супстанцу
    • за састојак класификован као опасан: класификацију према пропису којим се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (CLP/GHS правилник) (класа и категорија опасности, обавештење о опасности);
    • масени удео изражен у процентима;
   • подаци о сурфактанту – када се у Регистар пријављују детергенти, поред прописаних података, уписују се и подаци о сурфактанту (назив произвођача, земља произвођача, хемијски назив за супстанцу или трговачко име за смешу (сурфактанта) и биоразградљивост);
   • број и датум акта којим је одобрено коришћење алтернативног хемијског назива супстанце;
   • садржај испарљивих органских једињења (VOC);
   • мере за управљање ризиком које се примењују у циљу адекватне контроле ризика од хемикалија;
    подаци о безбеднијим алтернативним супстанцама (уколико су доступни);
 • безбедносни лист на српском језику, у штампаној односно електронској форми (нарезан на CD), ако је чл. 20. и 21. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) прописано да хемикалија мора да има безбедносни лист.

 Када, како и где доставити документацију?

До 31. марта текуће године, обавезу подношења пријаве имају:

 1. произвођач, увозник или даљи корисник који је у претходној години стављао у промет хемикалије;
 2. произвођач, увозник или даљи корисник који је у претходној години користио и/или стављао у промет SVHC.

Упис хемикалија у Регистар је могуће извршити електронским путем преко портала irhportal.ekologija.gov.rs.

Да би привредни субјекти и саветници за хемикалије били у могућности да приступе eИРХ порталу, неопходно је да претходно буду регистровани.

Образац за регистрацију привредног субјеката може се преузети на страни irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaKompanija.

Образац за регистрацију саветника за хемикалије може се преузети на страни irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaSavetnik.

Попуњен и потписан образац потребно је скенирати и доставити на емаил: irhportal[at]nullekologija.gov.rs.

Након успешно електронски унетих података, корисник добија емаил у чијем прилогу се налази аутоматски генерисан образац пријаве који је доступан и на е IRH порталу у оквиру прегледа Пријаве – секција Документа. Потписан образац пријаве (од стране одговорног лица) доставља се преко писарнице министарства, која се налази на адреси Омладинских бригада 1, 11070 Београд, или путем препоручене поште.

Напомена: У склaду сa члaном  31.   Прaвилникa о Регистру хемикалија („Службeни глaсник РС“ бр. 16/16, 6/17,117/17 и 7/19) нa пoступкe уписa хeмикaлиja у Рeгистaр зaпoчeтe дo ступaњa нa снaгу oвoг прaвилникa примeњуjу сe oдрeдбe Прaвилникa o Рeгистру хeмикaлиja ( „Службeни глaсник РС“ бр. 100/11, 16/12, 47/12, 15/13, 115/13 и 1/15).


Пријава ради уписа хемикалијe у Регистар хемикалија
Прилог 1. Правилника о Регистру хемикалија – Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија
Прилог 2. Правилника о Регистру хемикалија – Списак шифара за категорију коришћења
Прилог 3. Правилника о Регистру хемикалија – Списак трговачких имена и додатак за групе хемикалије
Прилог 4. Правилника о Регистру хемикалија – Досије о хемикалији
Прилог 5. Правилника о Регистру хемикалија – Досије о хемикалији која је већ уписана у Регистар
Прилог 6. Правилника о Регистру хемикалија – Досије о хемикалији за супстанцу која изазива забринутост, односно смешу која садржи ту супстанцу

Смернице о супстанцама које изазивају забринутост