Permanentno obrazovanje

Zahtev za vanredni utvrđujući inspekcijski nadzor radi izdavanja zapisnika o utvrđujućem inspekcijskom nadzoru u vezi sa ispunjenošću uslova za prekogranično kretanje otpada

U skladu sa važećim Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, podnosilac zahteva za dobijanje dozvole za prekogranično kretanje otpada dostavlja nadležnom organu za izdavanje dozvola, propisanu opštu i posebnu dokumentaciju. 

Posebna dokumentacija uključuje:

      u skladu sa članom 6. tačkom 7) Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, zapisnik  o inspekcijskom nadzoru u vezi sa sprovođenjem mera zaštite životne sredine i u vezi sa ispunjenošću uslova zaštite životne sredine za rad postrojenja za preradu uvezenog otpada za dobijanje dozvole za uvoz otpada;

      u skladu sa članom 7. tačkom 5a) Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, zapisnik  o inspekcijskom nadzoru u vezi sa ispunjenošću uslova za izvoz otpada za dobijanje dozvole za izvoz otpada.

Zahtev za vanredni utvrđujući inspekcijski nadzor radi izdavanja zapisnika o utvrđujućem inspekcijskom nadzoru u vezi sa ispunjenošću uslova za prekogranično kretanje otpada možete preuzeti ovde.

Spisak važećih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i Tabela nadležnosti

Spisak važećih propisa iz oblasti zaštite životne sredine namenjen je, kako inspektorima, tako i pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, da na jednom mestu i u svakom trenutku mogu raspolagati informacijom o propisima koji se primenjuju u ovoj oblasti

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

Brošuru možete preuzeti ovde

Obrazac predstavke (prijave) zbog ugrožavanja životne sredine/ribljeg fonda

Obrazac prijave možete preuzeti ovde

Planovi inspekcijskog nadzora za 2020. godinu

Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, saglasno članu 10. stav 6. Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljuje planove inspekcijskog nadzora za 2020. godinu za:

Spisak kontrolnih listi u Sektoru za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste Sektora.

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Inspekcija za ribarstvo

Liste kontrole u oblasti zaštite životne sredine za lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje

Izveštaji

Izveštaji Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini za 2019. godinu

ARHIVA

Izveštaji Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini za prethodne godine:

Izveštaji Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini za 2018. godinu

Izveštaji Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini za 2017. godinu


ARHIVA

Planovi inspekcijskog nadzora za 2019. godinu za:

  1. Inspekciju za zaštitu životne sredine
  2. Inspekciju za ribarstvo
  3. Inspekciju za zaštitu od jonizujućih zračenja *
* ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 95/18) od 08.12.2018. godine, je stupio na  snagu  narednog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/09 i 93/12). Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije koja je osnovana Odlukom Vlade nastavlja sa radom kao Direktorat. Direktorat preuzima iz Ministarstva zaštite životne sredine zaposlene koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja, kao i predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu koji su potrebni za vršenje inspekcijskih poslova.

Planovi inspekcijskog nadzora za 2018. godinu za:

  1. Inspekciju za zaštitu životne sredine
  2. Inspekciju za zaštitu od jonizujućih zračenja
  3. Inspekciju za ribarstvo

Planovi inspekcijskog nadzora za 2017. godinu za:

  1. Inspekciju za zaštitu životne sredine
  2. Inspekciju za zaštitu od jonizujućih zračenja
  3. Inspekciju za ribarstvo