Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu preostalih sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini, koji je objavljen 1. jula 2019. godine na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-Uprave, pristiglo je 19 prijava.

Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), 23. avgusta 2019. godine donelo je Odluku o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini.

Odluku o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini možete preuzeti ovde.