У организацији Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, Министарства  енергетике, развоја и заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељсто и заштиту животне средине, Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе, дана 01.02.2013. године у просторијама Покрајинског завода за заштиту природе, у Новом Саду, обележен је Светски дан влажних подручја (World Wetlands Day).

Радни део скупа, посвећен мудром коришћењу водних ресурса, отворио је др Срђан Белиј изразивши опредељење Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања за повећањем површина под заштитом у Републици Србији и новим номинацијама заштићених подручја за листу међународно значајних влажних подручја.

Конвенција о влажним подручјима која су од међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица – Рамсарска конвенција, усвојена је 2. фебруара 1971. године у граду Рамсар (Иран). Из тог разлога је за обележавање Светског дана влажних подручја утврђен 2. фебруар. Конвенција је ступила на снагу 21.12.1975. године као легислативни и мултилатерални уговор међународног јавног права глобалног карактера. Овај међудржавни акт обезбеђује основу за очување и мудро коришћење водених станишта и њихових ресурса, путем локалних, регионалних и националних активности и међународне сарадње.

Предмет Рамсарске конвенције јесте очување влажних подручја, која обухватају: мочварно земљиште, ритове, тресетишта, воде (природне или вештачке, сталне или привремене, са стајаћом или текућом водом), као и естуаре, речна ушћа, слатине и рибњаке. Основа спровођења ове конвенције је концепт „мудрог коришћења” са циљем очувања и одрживог коришћења влажних подручја и њихових ресурса, за добробит човечанства. Мудро коришћење влажних подручја је дефинисано као „одржавање њиховог еколошког карактера, остварено реализацијом екосистемског приступа, у контексту одрживог развоја”.

Рамсарска конвенција има 164 уговорних страна (држава чланица), а на Рамсарској листи налази се 2083 влажних подручја од међународног значаја, која се простиру на око 205 милиона ha. Србија је једна од 159 држава потписница Рамсарске конвенције. СФР Југославија је Конвенцију ратификовала 28.07.1977. године,  СР Југославија се води као чланица Конвенције од 1992. године, а данас је Србија као суксецор Државне заједнице Србије и Црне Горе наследник свих права и обавеза проистеклих из Конвенције.

Са територије Србије, 10 заштићених подручја налази се на листи међународно значајних влажних подручја.