Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА
ТАЛУМд.о.о. Београд  – Обреновац (Кртинска), улица Трњаци број 1

о издавању дозволе за складиштење и треман неопасног металног отпада на локацији оператера,  које је донела Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, Сектор за управљање заштитом животне средине.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), је донело Решење да се УКИДА РЕШЕЊЕ  о издавању дозволе за складиштење и треман неопасног металног отпада на локацији оператера, регистарског броја 066, које је дана 31. августа 2012. године донела Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, Сектор за управљање заштитом животне средине, оператеру „ТАЛУМ“ д.о.о. Београд  – Обреновац (Кртинска), улица Трњаци број 1 (број предмета V – 04 број: 501.6-38/2012 од 31. августа 2012. године), на захтев странке.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ даљи пријем неопасног отпада у складиште које се налази на к.п. 46/3, к.п. 46/1 и к.п. 46/2 КО Кртинска и третман неопасног отпада и ОБАВЕШТАВА СЕ надлежна инспекција за заштиту животне средине о доношењу Решења о укидању решења, ради контроле мера старања о систему управљања отпадом, укључујући постројење и локацију након престанка рада и обављања активности.