Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ
Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, откуп, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада предузетнику Александар Цољи Пр „Муки“ Аранђеловац

 

Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење да се УКИДА РЕШЕЊЕ коју је донела Општина Аранђеловац, Општинска управа, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Сектор за грађевинарство и заштиту животне средине, оператеру предузетнику Александар Цољи Пр „Муки“ Аранђеловац, улица 1300 Каплара бб, 34301 Буковик, Аранђеловац, матичног броја 62526033, регистарског броја 003 (број предмета 501-158/11-05), дана 10. октобра 2011. године, јер исто није донето у складу са одредбама Закона о управљању отпадом.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ предузетнику Александар Цољи Пр „Муки“ Аранђеловац даљи пријем, односно складиштење и третман отпада на локацији на к.п. број 1845/4 КО Буковик и ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Александар Цољи Пр „Муки“ Аранђеловац да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања неопасним отпадом, које су прописане Законом о управљању отпадом.