Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА
О издавању дозволе за складиштење опасног отпада акционарском друштву „ФАМа.д.  у реструктурирању Крушевац

 Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење да се УКИДА РЕШЕЊЕ које је 24. децембра 2012. године донело Министарство животне средине, рударства и просторног планирања (предмет број 19-00-00607/2011-02 од 03. октобра 2011. године), а на основу захтева акционарског друштва „ФАМ“ а.д.  у реструктурирању Крушевац за укидање предметне дозволе услед продаје имовине на локацији постројења за складиштење опасног отпада – отпадна уља.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ „ФАМ“ а.д.  у реструктурирању Крушевац даљи пријем отпада у постројење за складиштење опасног отпада на локацији катастарске парцеле број 3459 КО Бивоље (раније кат. пар. број 1554 КО Бивоље) и ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „ФАМ“ а.д. у реструктурирању Крушевац да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања предметним опасним отпадом, које су прописане Законом о управљању отпадом.