Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА
ЈКП „КомуналпројектБачка Паланка, Трг братства и јединства број 40

 о обнови дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Бачка Паланка,  које је донела Општина Бачка Паланка, Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевинарство.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), је донело Решење да се УКИДА РЕШЕЊЕ о обнови дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Бачка Паланка,  које је донела Општина Бачка Паланка, Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевинарство, оператеру ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Трг братства и јединства број 40 (број предмета IV-05-501-83/2013 од 21. августа 2013. године) дана 27. априла 2018. године.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка даљи пријем односно сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Бачка Паланка и ОБАВЕШТАВА СЕ надлежна инспекција за заштиту животне средине о доношењу Решења о укидању решења, ради контроле мера старања о систему управљања отпадом, укључујући постројење и локацију након престанка рада и обављања активности.