Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje

 

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU DOZVOLE ZA ODLAGANJE NEOPASNOG OTPADA
operateru „Porr-Werner&Weber Environmental Technologies“ d.o.o. Niš

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – drugi zakon i 47/18), člana 5a. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – dr. zakon i 62/2017) i člana 184. stav 1. tačka 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), je donelo Rešenje o ukidanju dozvole za odlaganje neopasnog otpada koju je 09. januara 2012. godine izdala Gradska uprava grada Jagodina (predmet broj 353-257/11-04 ), zbog izdavanja dozvole suprotno odredbama člana 60. stav 4. Zakona o upravljanju otpadom.

OBAVEZUJE SE operater „Porr-Werner&Weber Environmental Technologies“ d.o.o. Niš da nastavi sa radom deponije i obavljanjem aktivnosti odlaganja otpada na deponiju neopasnog otpada na lokaciji „Gigoš“ u Jagodini, u skladu sa Rešenjem o izdavanju integrisane dozvole i uslovima koji su utvrđeni ovom dozvolom.