Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
оператеру „Porr-Werner&Weber Environmental Technologies“ д.о.о. Ниш

Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење о укидању дозволе за одлагање неопасног отпада коју је 09. јануара 2012. године издала Градска управа града Јагодина (предмет број 353-257/11-04 ), због издавања дозволе супротно одредбама члана 60. став 4. Закона о управљању отпадом.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ оператер „Porr-Werner&Weber Environmental Technologies“ д.о.о. Ниш да настави са радом депоније и обављањем активности одлагања отпада на депонију неопасног отпада на локацији „Гигош“ у Јагодини, у складу са Решењем о издавању интегрисане дозволе и условима који су утврђени овом дозволом.