Министарство заштите животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95-18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање Решења о допуни Решења о издавању дозволе за складиштење отпада од електричне и електронске опреме од опратера Привредно друштво за рециклажу електричног и електронског отпада „REC-EE-O“ д.о.о., ул. Томе Буше бр. 14, Београд, Чукарица.

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво „REC-EE-O“ д.о.о. из Београда (регистровано код АПР са матичним бројем 20838965, са шифром делатности 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала), поднело захтев за проширење капацитета складишта отпада од електричне и електронске опреме, дана 02. јула 2019. године.

Оператер обавља делатност складиштења отпада од електричне и електронске опреме на локацији у Крагујевцу, на кат. пар. број 1/7 КО Крагујевац (огранак Откупни центар Крагујевац). Захтев за допуну дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада се односи на повећање капацитета складишта новим врстама неопасног отпада – компоненти уклоњених из електричног и електронског отпада, као и повећање површине складишта компоненти насталих третманом отпада од електричне и електронске опреме.

Рок за достављање мишљења и предлога је месец дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic[at]nulleko.minpolj.gov.rs.

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.