Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/2010) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман опасног отпада у мобилном постројењу од стране „PROHEMA SRB“д.о.о. Београд.

Надлежни орган обавештава јавност да је „PROHEMA SRB“д.о.о. Београд (регистрован код АПР са матичним бројем 20470461 и шифром претежне делатности број 4675 – Трговина на велико хемијским производима) поднео Захтев за издавање дозволе за третман опасног отпада у мобилном постројењу, дана 16.03.2015. године.

Активности које овај оператер предузима су управљање опасним отпадом – третман опасног отпада (Отпади из хемијске, графичке и процесне индустрије-растварачи) методом дестилације, вакум дестилације и кондензације у мобилном постројењу .

Рок за достављање мишљења и предлога је 17.04.2015. године, на e-mail: predrag.simic[at]nulleko.minpolj.gov.rs.

Увид у поднете Захтеве може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 550.