Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/2010) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju od strane „BREM GROUP“ d.o.o. Beograd.

Nadležni organ obaveštava javnost da je preduzeće „BREM GROUP“ d.o.o. Beograd (registrovano kod APR sa matičnim brojem 20188090 i šifrom pretežne delatnosti broj 3900 – Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom), podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju, predmet broj 19-00-00541/2015-16 od 27.07.2015. godine.

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima su upravljanje neopasnim otpadom – tretman neopasnog otpada, metodom bioremedijacije, u mobilnom postrojenju.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 31.08.2015. godine, na e-mail: predrag.simic[at]nulleko.minpolj.gov.rs.

Uvid u podnete Zahteve može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 550.