Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/2010) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу од стране „BREM GROUP“ д.о.о. Београд.

Надлежни орган обавештава јавност да је предузеће „BREM GROUP“ д.о.о. Београд (регистровано код АПР са матичним бројем 20188090 и шифром претежне делатности број 3900 – Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом), поднело Захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу, предмет број 19-00-00541/2015-16 од 27.07.2015. године.

Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом – третман неопасног отпада, методом биоремедијације, у мобилном постројењу.

Рок за достављање мишљења и предлога је 31.08.2015. године, на e-mail: predrag.simic[at]nulleko.minpolj.gov.rs.

Увид у поднете Захтеве може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 550.