Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији складишта у општини Ивањица, поднетог од привредног друштва „Миловановић метали“ д.о.о Ивањица, ул. Шуме бб.

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво „Миловановић метали“ д.о.о Ивањица (регистровано код АПР са матичним бројем 21450154, претежна делатност 4677 – Трговина на велико отпацима и остацима), поднело захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада (отпад од електричне и електронске опреме, оловне батерије) дана 19. септембра 2019. године.

Предметно складиште опасног отпада се налази на територији општине Ивањица, на катастарској парцели број 3352/1 КО Шуме, у насељу Буковица.

Активности које ће се обављати у предметном складишту опасног отпада су: пријем отпада на локацију, истовар отпада, мерење и обележавање отпада и складиштење отпада на предвиђеном и видно обележеном месту до предаје оператерима ради  третмана отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је месец дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic[at]nullekologija.gov.rs.

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.