На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Строги резерват природе „Јарешник”.

СтРП „Јарешник” налази се у југоисточној Србији, на југозападној падини планине Црноок, територија општине Босилеград. Подручје резервата, које је први пут стављено под заштиту државе 1961. године, јединствено је налазиште у Србији шуме кримског бора (Pinus nigra ssp. pallasiana), реликтне ендемичне подврсте црног бора која има међународни и национални статус заштите.

Укупна површина заштићеног подручја је 6 ha 21 aри 31 m2. Према структури површина катастарске општине по власништву, у СтРП „Јарешник” приватном власништву припада око 69%, државном око 25% и црквеном око 6% површина. На заштићеном подручју утврђен је режим заштите I степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СтРП „Јарешник” сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.

Према Правилнику о о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС”, број 35/10) шума кримског (Паласовог) бора је приоритетно НАТУРА 2000 станиште (*9530) и селектовано ЕМЕРАЛД станиште (!42.66).

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), подручје СтРП „Јарешник” припада делу eколошки значајног подручја под редним бројем 93 – „Јарешник”.

Завод за заштиту природе Србије доставио је министарству надлежном за послове заштите животне средине Студију заштите СтРП „Јарешник” 20. децембра 2013. године. Поступак заштите природног подручја покренут је дана 26. јуна 2018. године, када је јавни увид о нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите СтРП „Јарешник” оглашен на интернет страници Министарства.