На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16, 95/18-др.закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије-локалног значаја, као Споменик природе „Стари парк у Влајковцу”.

СП „Стари парк у Влајкoвцу” налази се у центру насеља Влајкoвац, у Општини Вршац, у Јужнoбанатскoм управнoм oкругу.

Парк се простире на површини од 4ha 72a 8m², на три катастарске парцеле, чији је корисник Град Вршац.

Узимајући у обзир карактер и природне вредности, циљеве заштите и намену, а у складу са Законом о заштити природе, на целокупној површини Споменика природе одређује се режим заштите III (трећег) степена.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 26. јуна 2018. године Студију заштите Споменика природе „Стари парк у Влајковцу” Скупштини града Вршац.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.