На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Стабло храста лужњака у Великом Шиљеговцу”.

Споменик природе „Стабло храста лужњака у Великом Шиљеговцу” налази се у централном делу Србије, на територији града Крушевца, у селу Велики Шиљеговац. Стабло је у окружењу планине Велики Јастребац са југа, града Крушевца са запада и аутопутa Ниш–Београд са северо-истока.

Заштићена површина природног добра износи 3,97 a и пропорционална је површини круга пречника крошње заштићеног храста. Споменик природе „Стабло храста лужњака у Великом Шиљеговцу” налази се на катастарској парцели бр. 4316, К.О. Велики Шиљеговац, чији је власник-корисник земљишта Република Србија – Општина Крушевац.

Имајући у виду карактер и вредност природног добра, а у складу са Законом о заштити природе и Уредбом о режимима заштите („Службени гласник РС”, бр. 31/12) за Споменик природе „Стабла храста лужњака у Великом Шиљеговцу” одређује се режим заштите III (трећег) степена.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 24. априла 2017. године Студију заштите Споменика природе „Стабло храста лужњака у Великом Шиљеговцу” Градској управи града Крушевца.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.