На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Парк Бања Ковиљача”.

СП „Парк Бања Ковиљача” налази се у западној Србији у подножју планинског масива Гучево, на десној обали реке Дрине, у центру насеља Бања Ковиљача, територија општине Лозница. Парк Бање Ковиљаче један је од најлепших и најочуванијих бањских паркова у Србији из XIX века. Циљ проглашења споменика природе је заштита природних вредности – хидрогеолошких, фитоценолошких, дендрофлористичких и орнитолошких, које су, захваљујући концепту пејзажно-архитектонског уређења, неодвојив део просторно културно-историјске целине бањског комплекса.

Под заштиту се ставља површина од укупно 27,2523 ha која је према структури власништва у државној (97% подручја) и приватној својини. На простору СП „Парк Бања Ковиљача” успоставља се режим заштите III (трећег) степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Парк Бања Ковиљача”, сврстава се у II категорију – регионалног, односно великог значаја.

Завод за заштиту природе Србије доставио је министарству надлежном за послове заштите животне средине Студију заштите СП „Парк Бања Ковиљача” 24. јуна 2015. године. Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.