На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Мешовити дрворед у Оџацима”.

Подручје предложено за заштиту налази се у Сомборској улици, на самом излазу из насеља Оџаци, са десне стране пута за Сомбор, на делу катастарске парцеле 2361/1 и обухвата површину од 3603 m², која је у јавној својини. На простору СП „Мешовити дрворед у Оџацима” утврђен је режим заштите III (трећег) степена.

Поступак заштите Споменика природе „Мешовити дрворед у Оџацима” покренут је дана 24.7.2018. године, када је Покрајински завод за заштиту природе доставио студију заштите Скупштини општине Оџаци.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.