На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16, 95/18-др.закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије-локалног значаја, као Споменик природе „Лесни профил код Старог Сланкамена”.

Заштићено подручје налази се у североисточном делу Срема, у општини Инђија и простире се на територији К.О. Стари Сланкамен, захватајући катастарске парцеле бр. 827/1, 878 (део) и 879/1 (део) које представљају јавну својину у власништву општине Инђија. Површина простора Споменика природе која се предлаже за заштиту износи 1,82 ha.

Узимајући у обзир карактер и природне вредности, циљеве заштите и намену, а у складу са Законом о заштити природе, на целокупној површини Споменика природе „Лесни профил код Старог Сланкамена” одређује се III (трећи) степен заштите.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 16. новембра 2017. године Студију заштите Споменика природе „Лесни профил код Старог Сланкамена” Општини Инђија.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.