На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Ковачевића пећине”.

СП „Ковачевића пећине” налази се у западној Србији на територији општине Крупањ, у атару села Церова, засеок Ковачевићи.

На подручју предложеном за заштиту, у кречњацима палеозојске старости, развијен је подземни карстни облик рељефа у виду пространог, вијугавог и разгранатог хоризонталног канала укупне познате дужине од 985 m, са атрактивним пећинским накитом – високи сталагмити срасли са кратким сталактитима, саливи, бигрене каде, драперије и др. У Ковачевића пећини пронађено је 12 различитих представника артроподске фауне од којих су две врсте гујиног чешља (Diplopoda) нове врсте за науку, једна подврста је ендемична за Србију, а пет врста су балкански ендемити. Пећина је значајнa и као станиште слепих мишева који у Србији имају статус строго заштићених врста и налазе се на међународној IUCN листи глобално угрожених врста – велики потковичар (Rhinolophus ferrumequinum), медитерански потковичар (Rhinolophus euryale), мали потковичар (Rhinolophus hipposideros) и дугокрили љиљак (Miniopterus schreibersii), а посебно због јединствене мешовите колоније великог потковичара и дугокрилог љиљка. Пећина је значајан палеонтолошки локалитет на ком су пронађени фосилни остаци 7 представника различитих родова сисара, плеистоценске и рецентне старости, од којих је најзначајнији налаз пећинског медведа (Ursus spelaeus).

Према структури површина КО Церова по власништву, целокупна површина у обухвату заштићеног подручја је у приватном власништву. На подручју СП „Ковачевића пећине” успоставља се режим заштите II степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Ковачевића пећине”, сврстава се у II категорију – регионалног, односно великог значаја.

Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање СП „Ковачевића пећине” буде поверено Туристичкој организацији Крупањ из Крупња.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 28. септембра 2018. године Министарству заштите животне средине Студију заштите Споменика природе „Ковачевића пећине”. Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.