На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Специјални резерват природе „Парк шума Ивље”

Природно добро „Парк шума Ивље” се налази у југозападном делу Србије, на планини Златар и припада Динарским планинама. Простире се на граници између општина Пријапоље и Нова Варош и између река Ибра и Западне Мораве. Обухвата подручје општине Нова Варош, катастарску општину Дрмановићи.

Укупна површина заштићеног природног добра износи 78hа 16a 25m2.

На подручју специјалног резервата природе утврђује се режим заштите I и II степена. У првом режиму заштите налази се површина од 51 ha 88 a 71 m², а у другом 26 ha 27 a 54 m².

Захваљујући богатом биљном и животињском свету, Парк шума Ивље у оквиру подручја Увац и Милешевка је издвојена као подручје од посебне важности за заштиту природе, односно уврштена је у националну еколошку мрежу (Увац РС0000025 и Клисура реке Милешевке РС0000026). Парк шума Ивље се налази на листи подручја која су од националног значаја за очување диверзитета птица у Србији, односно уписан је у националну листу ИБA подручја (Important Birds Area, IPA бр. РС027) и међународног значаја за очување и заштиту дневних лептира (Prime butterflay Areas, PBA бр. 22 Златар).

Завод за заштиту природе Србије доставио је 12. децембра 2013. године Студију заштите Специјални резерват природе „Парк шума Ивље” министарству надлежном за послове заштите животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.