На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја II (друге) категорије, Предела изузетних одлика „Вршачке планине”.

Предметно подручје налази се у АП Војводини у Јужнобанатском округу, на територији града Вршца, и обухвата два заштићена подручја успостављена претходним системом заштите – Предео изузетних одлика „Вршачке планине” и Заштићено станиште „Мали вршачки рит”.

У складу са новим стручним и научним сазнањима, у оквиру ревидираног заштићеног подручја ПИО „Вршачке планине” обједињују се две просторне целине међусобно структурно и функционално повезане еколошким коридорима и животним циклусима дивљих врста које их настањују. Новим предлогом заштите поједностављују се и рационализују послови управљања, обезбеђују бољи услови за остваривање дугорочних циљева заштите и очувања темељних природних вредности и омогућује виши степен одрживог коришћења у односу на досадашњи статус заштите – преузимају се постојећи режими и мере заштите уз неопходна усаглашења са Законом и корекције граница режима строге заштите.

Укупна површина ПИО „Вршачке планине” утврђена овом ревизијом износи 5.328,86 ha. Према структури површина катастарских општина (Сочица, Јабланка, Месић, Вршац, Велико Средиште, Мало Средиште, Гудурица и Марковац) по власништву, површине у заштићеном подручју су у државној (78,78%), приватној (5,91%) и другим облицима (12,03%) својине. О власништву нема званичних података за 3,28% заштићеног подручја, за које је катастарска евиденција у току. На подручју ПИО „Вршачке планине” успостављени су режими заштите I, II и III степена.

У складу са поступком вредновања утврђеним Правилником о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ПИО „Вршачке планине” испуњава услов за проглашење заштићеног подручја II категорије – заштићено подручје покрајинског, односно великог значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), подручје Вршачких планина је eколошки значајно подручје Републике Србије под редним бр. 16 – „Вршачке планине и ливаде”, идентификовано као међународно и национално значајно подручје за птице (RS014IBA).

Према Правилнику о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС”, број 35/10), на подручју ПИО „Вршачке планине” евидентирано је 23 за заштиту приоритетних типова станишта, од тога 19 спада у приоритетне NATURA 2000 међународно значајне станишне типове, а 16 у селектована EMERALD станишта.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 10. јануара 2019. године Студију заштите Предела изузетних одлика „Вршачке планине” Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.